Προσωπικό

Η ATHENS SECURITY A.E. απασχολεί σήμερα πάνω από 300 ειδικά επιλεγμένους και εκπαιδευμένους άνδρες ως μόνιμο και έκτακτο προσωπικό ασφαλείας. Τα κριτήρια επιλογής των ανδρών μας είναι αυστηρά και χωρίζονται σε τεχνικά και ποιοτικά.

Τεχνικά κριτήρια:

– Εμπειρία σε υπηρεσίες ασφαλείας ή σε συναφείς χώρους.
– Γνώση πολεμικών τεχνών και τεχνικών αυτοάμυνας.
– Γνώση παροχής πρώτων βοηθειών.
– Χειρισμός ηλεκτρονικών μέσων παροχής ασφαλείας και δυνατότητα μετεκπαίδευσης στα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιούμε.
– Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση κινδύνων από φωτιά, σεισμό, λοιπές φυσικές καταστροφές και γενικότερα στο χειρισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
– Συστάσεις από εργοδότες σε προηγούμενες θέσεις απασχόλησης.
Ποιοτικά κριτήρια:

– Υπευθυνότητα.
– Εργατικότητα.
– Εμφάνιση.
– Συμπεριφορά.
– Μορφωτικό επίπεδο.